Navigácia

Školský klub detí

Organizácia ŠKD

Organizácia ŠKD 2018/2019

V  školskom roku 2018/2019 sú vytvorené dve oddelenia ŠKD.
ŠKD navštevuje spolu 46 detí. Výchovno – vzdelávacia činnosť je vykonávaná pod vedením vychovávateliek Mgr. Marianny Varcholovej a Mgr. Ivety Šimovej.

      Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD sa riadi Výchovno - vzdelávacím plánom ,  Plánom práce ŠKD a Plánom práce školy. Činnosti v klube sú realizované tak, aby si deti oddýchli po vyučovaní, ale zároveň  efektívne využívali voľný čas, mali dostatok pohybu, rozvíjali svoje záľuby, pripravili sa na vyučovanie a naučili sa spolunažívať v skupine. Výber činností a aktivít, do ktorých sa deti zapoja je dobrovoľný. Pri organizovaní jednotlivých činnosti sa musí prihliadať na dodržiavanie zásad psychohygieny.

Celá organizácia je rozdelená do týchto činnosti:

 • oddychová a relaxačná
 • rekreačná
 • záujmová
 • vzdelávacia (príprava na vyučovanie)

      Oddychovú  a relaxačnú činnosť tvoria neformálne rozhovory, čítanie, kreslenie, pozeranie rozprávok a  spoločenské hry,  rôzne  súťaže, práca s detským časopisom a rôzne formy relaxačných činnosti.

Rekreačná činnosť pozostáva z pohybových hier, vychádzok do prírody, loptových hier športových popoludní, ktoré umožňujú deťom čo najviac voľného času stráviť pohybom na čerstvom vzduchu, a tak prispievať k ich dobrému telesnému a psychickému rozvoju. 
      Každodennou činnosťou v ŠKD je aj príprava na vyučovanie, ktorá zahŕňa nielen písanie úloh, ale aj upevňovanie učiva v jednotlivých ročníkoch cez didaktické hry, kvízy, počítačové programy. Snažíme sa, aby si deti osvojili systém a pravidelnosť pri písaní úloh a boli viac samostatní, ale popritom dbal zároveň na grafickú úpravu úlohy.
      Záujmová činnosť sa uskutočňuje pravidelne v jednotlivých tematických oblastiach výchovy, pričom činnosti  sú plánované  s prihliadnutím na ročné obdobia, štátne sviatky, regionálne zvyky a tradície. 
      Venujeme pozornosť rozvoju pracovných zručnosti a estetických hodnôt u detí. Podnecujeme tvorivosť a záujem o  využívanie  netradičných výtvarných a pracovných postupov. Zhotovené výrobky spestrujú priestory triedy a školy.
V športovej oblasti sa venujeme nácviku pohybových hier, kolektívnym športom, ale aj dopravnej výchove. Dbáme na bezpečnosť pri hrách a dodržiavanie dohodnutých pravidiel.
      Umožňujeme deťom bližšie sa oboznámiť s  významnými udalosťami počas roka, priblížime  si tradície a zvyky nášho regiónu. Deti majú možnosť v priebehu celého roka sa zdokonaľovať v práci s počítačmi.
      Prostredníctvom vychádzok oboznamujeme deti so zákonitosťami a zmenami  v prírode počas roka. Deti vedieme k ochrane životného prostredia, triedeniu odpadu a vytváraniu pozitívneho vzťahu k prírode.
      Vo vzdelávacej oblasti sa snažíme o to, aby si deti osvojili  pravidelnosť a zodpovednosť  pri príprave na vyučovanie, Upevňujeme nadobudnuté vedomosti prostredníctvom didaktických hier, rôznych vedomostných súťaží a kvízov. 
      Zvýšená pozornosť sa venuje deťom prospechovo slabším alebo deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia.                         

                                                                                                             Mgr. Marianna Varcholová

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Čirč
  06542 Čirč 71, okres Stará Ľubovňa
 • +421905322756 - riaditeľ školy
  +421524928131 - pevná linka ZŠ
  +421911502264 - mobilná linka ZŠ
  +421524928117 - pevná linka MŠ

  +421903441948 - školská jedáleň ZŠ s MŠ

  +421911893868 - ekonomické oddelenie

Fotogaléria