Navigácia

Materská škola

O nás

"Materská škola má dať dieťaťu  taký základ, aby malo po celý život potešenie zo vzdelávania."

 

Charakteristika MŠ

Materská škola Čirč  - elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou . Je štátnou školou s vyučujúcim jazykom slovenským. Zriaďovateľom je obec Čirč. Poskytuje celodennú výchovno- vzdelávaciu činnosť pre deti spravidla od 3 do 6 rokov. Na predprimárne vzdelávanie sa tiež prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku, ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky, alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej dochádzky. Výchovno-vzdelávacia činnosť sa realizuje prostredníctvom školského vzdelávacieho programu pod názvom „Hrou k poznaniu“. Materská škola sa zameriava na skutočnosť, aby deti hravou formou získavali poznatky o okolitom svete. Obohacovali výchovu a vzdelávanie o enviromentálnu výchovu nakoľko jej to umožňuje priame pozorovanie blízkej prírody vo vlastnom dedinskom prostredí, vytvárať vhodné aktivity nato, aby sa deti zoznamovali zo základmi spoločenského správania, morálnymi a vôľovými vlastnosťami a v neposlednom rade pohyb, ktorý sa považuje za dôležitú súčasť života nás všetkých už od útleho veku. Popritom všetko nezabúdame deťom prostredníctvom hier vštepovať aj lásku k ľudovým tradíciám, ktoré majú v našej dedine trvalé korene.

Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní:

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Vedie sa na tlačive schválenom ministerstvom školstva v štátnom jazyku.

Predprimárne vzdelávanie môže dieťa ukončiť aj vtedy, ak nedovŕšilo šiesty rok veku, ale podľa vyjadrenia príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú školskú dochádzku (predčasné zaškolenie dieťaťa na žiadosť rodičov).

 

Príspevky zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov:

Na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy prispieva rodič vo výške 8 € ( VZN) mesačne na jedno dieťa. Predškoláci jeden rok pred povinnou školskou dochádzkou školné neplatia.

Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie:

V materskej škole realizujeme výchovu a vzdelávanie prostredníctvom nasledovných foriem

 • Hry a činnosti podľa výberu detí

 • Zdravotné cvičenie

 • Vzdelávacia aktivita

 • Pobyt vonku

 • Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, odpočinok).

Činnosti sa usporiadané vo forme denného poriadku, ktorý je dostatočne pružný a umožňuje reagovať na potreby a záujmy deti:

 • zabezpečuje vyvážené striedania spontánnych hier a riadených činnosti,

 • vytvára dostatočný priestor pre individuálne potreby a záujmy detí,

 • zabezpečuje dodržiavanie zásad zdravej životosprávy (pravidelné stravovanie, dostatočný pobyt na čerstvom vzduchu, dostatočná pohybová aktivita a odpočinok).

Personálne obsadenie

Jaroslava Gomoľáková- zástupkyňa pre MŠ Čirč- elokované pracovisko ako súčasť základnej školy s materskou školou.

Výchovno-vzdelávací proces: zabezpečujú pedagogický zamestnanci. Pedagógovia majú požadovanú pedagogickú a odbornú spôsobilosť.

Personálne zabezpečenie

MŠ Čirč 266, 065 42

 

Priezvisko a Meno

Funkcia

1

Jaroslava Gomoľáková

Zástupkyňa MŠ

2

Bc. Didiková Andrea

Učiteľka MŠ

3

Varcholová Mária

Učiteľka

4

Pastirčiková Viera

Upratovačka MŠ


Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Materská škola pracuje podľa vlastného Školského vzdelávacieho programu „Hrou k poznaniu“ vypracovaného podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie.

Materská škola, elokované pracovisko je súčasť Základnej školy s materskou školou, poskytuje celodennú ale aj poldennú výchovno- vzdelávaciu starostlivosť pre deti spravidla vo veku od 3- 6 rokov. Plní poradenskú, diagnostickú, socializačnú a sociálnu funkciu.  Deti sa každoročné zaraďujú do tried podľa vekového zloženia a kapacity jednotlivých tried. Výchovno- vzdelávaciu činnosť zabezpečujú 3 učiteľky. Pedagogický zamestnanci spĺňajú požadovanú odbornú a poradenskú spôsobilosť.

Predprimárne vzdelávanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho odboru vzdelávania v materskej školy. Dokladom o získanom stupni vzdelávania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Jaroslava Gomoľáková, zástupkyňa MŠ

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Čirč
  06542 Čirč 71, okres Stará Ľubovňa
 • +421905322756 - riaditeľ školy
  +421524928131 - pevná linka ZŠ
  +421911502264 - mobilná linka ZŠ
  +421524928117 - pevná linka MŠ

  +421903441948 - školská jedáleň ZŠ s MŠ

  +421911893868 - ekonomické oddelenie

Fotogaléria