Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
................................ jazyk JAZ
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Čítanie CIT
Čítanie s porozumením CsP
Dejepis DEJ
Dopravná výchova DOV
Estetická výchova ESV
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEO
Hudobná výchova HUV
Hudobno-pohybová výchova HPV1
Hudobno - pohybová výchova HPV
Chémia CHEM
Individuálna logopedická starostlivosť ILS
Informatická výchova INV
Informatika INF
Komunikačné zručnosti KOZ
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Ochrana života a zdravia OŽZ
Písanie PIS
Počty POC
Pracovná výchova PRV
Pracovné vyučovanie PVC
Príprava na povolanie PNP
Prírodopis PRÍ
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Rečová výchova REV
Regionálna výchova REV
Rozumová výchova RZV
Rozvíjanie grafomotorických zručností RGZ
Rozvíjanie grafomotorických zručností a výtvarná výchova RGV
Rozvíjanie komunikačných schopností RKS
Rozvíjanie sociálnych zručností RSZ
Slovenský jazyk SJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Svet práce SEE
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Vecné učenie VUC
Vlastiveda VLA
Výtvarná výchova VYV
Zemepis ZEM
Zmyslová výchova ZMV
Zmyslová výchova a základy matematických predstáv ZMP

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.01.2019

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Čirč
  06542 Čirč 71, okres Stará Ľubovňa
 • +421905322756 - riaditeľ školy
  +421524928131 - pevná linka ZŠ
  +421911502264 - mobilná linka ZŠ
  +421524928117 - pevná linka MŠ

  +421903441948 - školská jedáleň ZŠ s MŠ

  +421911893868 - ekonomické oddelenie

Fotogaléria