Navigácia

Verejný obstarávateľ

  Profil verejného obstarávateľa


ZŠ s MŠ Čirč je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b/ zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o VO“/.
Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú jednotliví zamestnanci príslušného oddelenia v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom. Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákon o VO sa podieľajú aj zamestnanci školy najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.

Škola má na svojom webovom sídle zriadený profil verejného obstarávateľa s nižšie uvedenou identifikáciou:


Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ: ZŠ s MŠ Čirč
Sídlo: 065 42  Čirč 71
Štatutárny zástupca: Mgr. Milan Varchola, riaditeľ školy


Kontaktné údaje:
e-mail: zssmscirc@azet.sk
IČO: 37876074
DIČ: 2021678483
Banka: VÚB, a.s.

Web: www.zssmscirc.edupage.org

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Čirč
  06542 Čirč 71, okres Stará Ľubovňa
 • +421905322756 - riaditeľ školy
  +421524928131 - pevná linka ZŠ
  +421911502264 - mobilná linka ZŠ
  +421524928117 - pevná linka MŠ

  +421903441948 - školská jedáleň ZŠ s MŠ

  +421911893868 - ekonomické oddelenie

Fotogaléria